Warunki gwarancji

 1. Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych, w przypadku niemożliwości naprawy, do wymiany Przedmiotu sprzedaży na wolny od wad, zaś w braku możliwości naprawy lub wymiany Przedmiotu sprzedaży, do zwrotu zapłaconej ceny, jeżeli wady ujawnią się w terminie:
 2.  Gwarant zapewnia sprawną pracę Przedmiotu sprzedaży przez okres 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od daty jego wydania lub zakończenia montażu, o ile został on zlecony Gwarantowi przez Uprawnionego z gwarancji.
  • 60 (sześćdziesięciu) miesięcy na konstrukcję domów mieszkalnych, wykonywanych na podstawie indywidualnych projektów, a które posadowione są na fundamentach,
  • 24 (dwudziestu czterech) miesięcy na: altany, domki letniskowe, domki narzędziowe, domki dla dzieci, place zabaw, drewutnie, inne wyroby z drewna wykonane przez Gwaranta, od daty jego wydania lub od dostarczenia Przedmiotu sprzedaży wolnego od wad.
 3. Uprawnionemu z gwarancji przysługuje żądanie wymiany Przedmiotu sprzedaży lub jego elementu, jeżeli w terminie Gwarancji dokonane zostały co najmniej 4 (cztery) jego naprawy, a Przedmiot sprzedaży jest nadal wadliwy.
 4. Uprawniony z gwarancji może zgłaszać wady Przedmiotu sprzedaży Gwarantowi osobiście, na piśmie na adres: Kowale 21, 42-274 Konopiska lub pocztą elektroniczną na adres: reklamacje@miedzinski.pl.
 5.  Okres obowiązywania Gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wskutek zaistnienia wady Przedmiotu sprzedaży objętego Gwarancją oraz wskutek konieczności jej usunięcia, korzystanie z Przedmiotu sprzedaży lub jego elementów było niemożliwe lub w istotny sposób utrudnione. Przedłużenie okresu Gwarancji dotyczy wyłącznie tych elementów wyposażenia, z których korzystanie było niemożliwe lub utrudnione.
 6. Odpowiedzialność z tytułu Gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w Przedmiocie sprzedaży.
 7. W razie zaistnienia wad Uprawniony z gwarancji dostarczy Przedmiot sprzedaży na koszt Gwaranta do miejsca zakupu Przedmiotu sprzedaży lub do miejsca, w którym rzecz została wydana przy udzieleniu Gwarancji, chyba że z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady.
 8. Gwarant zobowiązuje się wykonać obowiązki wynikające z niniejszej Gwarancji w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty zgłoszenia przez Uprawnionego z gwarancji wady Gwarantowi.
 9.  W przypadku odesłania Przedmiotu sprzedaży do Gwaranta celem realizacji uprawnień wynikających z Gwarancji,niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Przedmiotu sprzedaży od dnia jej wydania Uprawnionemu z gwarancji do dnia jej odebrania przez Uprawnionego z gwarancji ponosi Gwarant.
 10. Gwarancją nie są objęte wady powstałe wskutek niewłaściwego i niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania, niewłaściwej konserwacji, naturalnych właściwości drewna (np. zdrowe sęki oraz naturalne pęknięcia drewna, zachodzące podczas procesu użytkowania drewna, uszkodzenia powstałe w wyniku naturalnego zużycia, wywołane wpływem zmiennych warunków atmosferycznych, w których użytkowany jest Przedmiot umowy. Powstałe pęknięcia nie mają wpływu na trwałość i walory użytkowe Przedmiotu umowy.), uszkodzeń mechanicznych, zdarzeń losowych.

Gwarant zaleca obowiązkowe malowanie Przedmiotu sprzedaży impregnatem posiadającym właściwości zwiększające odporność przeciwko wnikaniu wilgoci w ciągu 1 (jednego) miesiąca od zamontowania Przedmiotu sprzedaży.

Nie zastosowanie się do tego zalecenia przez Uprawnionego z gwarancji oznacza niewłaściwą konserwację. Zaleca również stosowanie obróbek blacharskich zabezpieczających elementy dachu przed wnikaniem wilgoci.

Gwarancją nie są objęte także:

 • zamierzone przez Gwaranta w pierwowzorze różnice w profilach, odcieniach kolorów wynikające z zaprojektowanych cech plastycznych i estetycznych wyrobu oraz cech charakterystycznych dla surowców, z których wykonano Przedmiot sprzedaży,
 • zmiany tonacji wybarwienia powłoki lakierniczej, związanej z narażeniem jej na długotrwałe działanie promieni słonecznych, dymu tytoniowego lub podobnych.
 • przebarwienia powstałe w miejscu występowania sęków na elementach pokrytych drewnochronem/lakierem koloru biało/ecru/szarego.
 1. Gwarancja obowiązuje na terenie Unii Europejskiej.
 2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Uprawnionego z gwarancji wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej lub niezgodności towaru z umową.
 3. Podstawą skorzystania z Gwarancji jest dokument, którego dotyczy Gwarancja:
  • umowa zakupu Przedmiotu sprzedaży zawarta pomiędzy Gwarantem a Uprawnionym z gwarancji,
  • formularz zamówienia Przedmiotu sprzedaży.
 4. Gwarancji na pokrycia dachowe Przedmiotu sprzedaży udziela producent pokrycia dachowego.
Wird geladen...